Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana

1. Kdo jsme a na koho se můžete obracet ve věcech ochrany Vašeho soukromí

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší

společností NAKLADATELSTVÍ MISE s.r.o., IČO 25851128, se sídlem Prokopa Velikého 30, 70300,

Ostrava-Vítkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

číslo spisové značky 21798, bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.(dále

jen „naše společnost“ nebo „správce“).

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to,

aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a

respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez

poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby,

uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování

Vašich práv uvedených v odstavci „Poučení o vašich právech“ a v odstavci „Právo namítat“, se na nás

neváhejte obrátit. Použijte prosím E-mail: ccc@mise.cz

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že v rámci uplatňování Vašich práv po Vás můžeme

požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši

identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu k Vašim osobním

údajům neoprávněným osobám.

2. Čí osobní údaje zpracováváme, na jaký účel a na jakém právním základě

zpracování provádíme

Osobní údaje zákazníků

Na vyřízení Vaší objednávky (tedy na uzavření kupní smlouvy a plnění této smlouvy) od Vás budeme

potřebovat Vaše jméno a příjmení/obchodní jméno, adresu (trvalé bydliště, dodací adresa) /místo

podnikání, IČ pokud je přidělené), DIČ (pokud je přidělené) e-mailová adresa, telefonní číslo. Vámi

poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, na plnění smluvních povinností –

vyřízení objednávky, dodání zboží, fakturace a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze

smluvních stran.

Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme

Berte prosím na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

 vybavení a doručení vaší objednávky;

 archivace,která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními

předpisy;

 přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách,

slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je

založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi jako prodávajícím a

Vámi jako našim zákazníkům existuje právní vztah založený kupní smlouvou, přičemž

obsahem přímého marketingu budou výhradně informace o obdobných výrobcích, jaké jste si

v našem e-shopu zakoupili. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní

části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou


adresu: ccc@mise.cz. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze

newsletterů vymazána.

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

3. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo

oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po

jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

4. Kdo má přístup k Vaším osobním údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a

kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména

společnostem, ve kterých má naše společnost majetkovou účast a partnerům, se kterými má naše

společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je

spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které

Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditory a

inkasní společnosti.

5. Poučení o Vaších právech

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 Právo na přístup k osobním údajům

 Právo na opravu osobních údajů

 Právo na výmaz osobních údajů

 Právo na omezení zpracovaní osobních údajů

 Právo na přenosnost osobních údajů

 Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní

Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

6. Právo namítat

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou

informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu

zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel

již Vaše údaje nebudeme zpracovávat a další obchodní sdělení a newslettery Vám již nebudeme

zasílat. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

7. Porušení Vaších práv

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované

neoprávněné, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.


V Ostravě dne 1.4.2024