Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Úvodní ustanovení
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní
vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností NAKLADATELSTVÍ MISE s.r.o., IČO 25851128, se
sídlem Prokopa Velikého 30, 70300, Ostrava-Vítkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo spisové značky 21798(dále jen „dodavatel“ nebo
„prodávající“), a kupujícími či odběrateli, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Všeobecné obchodní podmínky společnosti
jsou součástí uzavřené obchodní smlouvy.

1.2. Vymezení pojmů
Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“), pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně
dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatelem, resp. prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím
jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby (dále jen „zboží“).
Kupujícím, resp. odběratelem je spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která
nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.
Platí, že objednávka kupujícího je návrhem Smlouvy a Smlouva je uzavřena v okamžiku doručení
závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (tedy závazným potvrzením objednávky ze
strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a
povinnosti, které jsou vymezeny Smlouvou a obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi prodávajícím a kupujícím a
jedná se o všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními
podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu
uzavření Smlouva. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním
uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své
objednávky (tedy odesláním návrhu na uzavření Smlouvy) stvrzuje, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce.

1.3 Vyřízení objednávky
Dodavatel uzavře Smlouvu potvrzením objednávky na e-mailovou adresu odběratele uvedenou
v objednávce nebo osobně.
Odběratel je na základě uzavřené Smlouvy oprávněn využít objednané zboží.
Dodavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy, zejména v případě, že není
možné odběrateli poskytnout zboží z kapacitních důvodů.
Přejete-li si zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte
na email: ccc@mise.cz

1.4 Platební podmínky
Faktura – Platba za zboží předem na základě zaslané faktury. Zboží bude dodáno po úhradě a
připsání platby na náš účet.
Platební brána – Platba za zboží prostřednictvím platební karty, se kterou je odběratel oprávněn
nakládat. Zboží bude dodáno po schválení transakce bankovním ústavem, a to bezprostředně po
provedení transakce.

1.5 Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. Součástí dodávky je řádný daňový doklad, který je
odběrateli zasílán na e-mail uvedený v objednávce. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání.
Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

1.6 Odstoupení od smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 písm. j) ObčZ nelze od Smlouvy odstoupit.

1.7 Storno podmínky
Při stornování objednávky ze strany odběratele déle než 30 dnů před zveřejněním vrátí dodavatel
odběrateli 100 % ceny, pokud byla uhrazena předem, a to na bankovní účet odběratele.
Při stornování objednávky ze strany odběratele 29 až 7 dnů před zveřejněním vrátí dodavatel
odběrateli 50 % ceny pokud byla uhrazena předem, a to na bankovní účet odběratele.
Při stornování objednávky ze strany odběratele méně než 7 dnů před zveřejněním dodavatel pokud
byla uhrazena předem, odběrateli nevrací.

2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může
se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení
mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se
mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz
Kontaktní adresa pro vrácení zásilek:

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.
Prokopa Velikého 30
70300 Ostrava-Vítkovice
V případě nejasností nás můžete kontaktovat:
e-mailem: ccc@mise.cz
telefonicky: +420 603 894 464 (Po-Pá 8.00 – 16.00)
písemně na výše uvedené adrese

3. Ochrana osobních dat
Podmínky zpracování Vašich osobních údajů a bližší informace o tom, jak s Vašimi osobnímu údaji
nakládáme, naleznete zde.